15. september 2018

F-gassene skal ut – dette er alternativene

F-gassene prises og kvoteres ut av markedet. Påvirkningen de har på drivhuseffekten skal tøyles. Det betyr at eiere av kuldeanlegg, og særlig de som skal bygge nye anlegg, nå må se på alternative kuldemedier.

Det var på midten av 90-tallet at utslippene av F-gasser skjøt fart. Ironisk nok var det en konsekvens av en annen miljøsak: Kampen mot «hullet i ozonlaget». Etter hvert som ozon- nedbrytende gasser som haloner, KFK og HKFK ble faset ut, kom F-gassene inn på markedet. F-gasser er et samlebegrep for fluorholdige gasser, og innbefatter også HFK-gasser, en gruppe gasser som ofte omtales i forbindelse med F-gass-forordningen. I 2016 utgjorde F- gassene over 3% av klimagassutslippene i verden.

Vi i Bartnes har laget en artikkelserie som i tiden fremover forklarer hva F-gass-forordningen betyr for deg som eier av kjøle- eller fryseanlegg. Dette er den tredje artikkelen i serien. Her kan du lese del 1 og del 2.

Dette CO2-anlegget har vi levert til Matpartner på Melhus. Les mer her.

Utfasing av KFK og HKFK

Klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK) er kuldemedier som bryter ned ozonlaget og bidrar til global oppvarming. Disse kan ikke lenger brukes i kuldeanlegg. Utfasingen av disse gassene førte til en overgang til bruk av F-gasser, som ikke bryter ned ozonlaget, men som altså påvirker miljøet i stor grad.

Miljøvennlige alternativer

Den eneste måten å sikre seg mot utslipp av HFK fra kuldeanlegg og varmepumper, er å skifte til alternative stoffer.

Naturlige kuldemedier, inkludert ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner, er alle miljøvennlige alternativer. De kan allerede i dag erstatte F-gasser i en rekke installasjoner og teknologien er under stadig utvikling. I fremtiden vil behovet for F-gasser forhåpentligvis være lik null.

I tillegg er det påbudt å gjennomføre jevnlig kontroll på eksisterende anlegg, jevnlig service og krav om en forsvarlig oppsamling av F-gassene når anleggene er klare for å byttes ut.

Tilsyn og regelbrudd

Lekkasjene klassifiseres som miljøkriminalitet. Miljødirektoratet har en egen tilsynsavdeling, som følger opp F-gass-lekkasjer fra kjøle- og fryseanlegg her i Norge. Det har allerede vært tilsyn hos både anleggseiere og entreprenører, men myndighetene gjør foreløpig ingen stor eller konsekvent innsats for å fange opp brudd på regelverket.

Vi har i en tidligere artikkel gjort rede for regimet med høye miljøavgifter som avhenger av kuldemediets effekt når det gjelder global oppvarming GWP (Global Warming Potensial). Dette koblet med knapphet på enkelte kuldemedier, tvinger entreprenører og anleggseiere til å tenke nytt.

«Lekkasjer har nå blitt så dyre at det for de aller fleste vil lønne seg å bytte til alternative kuldemedier. I fremtiden er det også rimelig å anta at myndighetene vil gjøre en større innsats for å straffe dem som ikke innretter seg etter de nye kravene. Da gjelder det å være føre var», sier Frode Buran i Bartnes.

De naturlige alternativene krever økt sikkerhet, men er trygge så lenge de forvaltes riktig og innenfor de ufravikelige regimene som er bestemt av myndigheter og kontrollorganer.

Ingen av sikkerhetskravene kommer til å stoppe eller bremse den pågående utviklingen. Den går sin gang, men kravene til designkunnskap hos entreprenører og brukerkunnskap hos anleggseiere skjerpes.

«Etableringskostnadene vil i de fleste tilfeller være noe høyere, men heves blikket fremover og mot horisonten, vil man redusere livsløpskostnader (LLC) og få høyere driftssikkerhet, ved å øke kvaliteten på anleggene og montasjejobben», poengterer Buran.

Lekkasjer har nå blitt så dyre at det for de aller fleste vil lønne seg å bytte til alternative kuldemedier. I fremtiden er det også rimelig å anta at myndighetene vil gjøre en større innsats for å straffe dem som ikke innretter seg etter de nye kravene. Da gjelder det å være føre var.

Frode Buran, servicesjef i Bartnes

Dette er alternativene

Så – hva skal du velge når du er klar til å bytte ut F-gassene? Det er i realiteten to alternativer som gjelder: karbondioksid (CO2) på større anlegg og propan på de minste.

Karbondioksid (CO2)

CO2 er et effektivt kuldemedium. I tillegg har det en langt lavere GWP-rangering enn alle andre alternativer. Der en kilo med de verste F-gassene tilsvarer tusenvis av kilo med CO2, tilsvarer naturlig nok en kilo CO2 – nøyaktig en kilo CO2.

Bartnes var svært tidlig ute med å tilby CO2-anlegg til sine kunder. For over 10 år siden monterte vi de aller første anleggene – og siden har vi hele veien styrket vår ekspertise på disse anleggene.

For å fungere optimalt som kuldemedium, må karbondioksidet være under svært høyt trykk. Ofte 20 ganger høyere trykk enn F-gassene krever. Det betyr at anlegget må være solid i både komponentvalg, prosjektering og ikke minst – installert på riktig måte.

CO2-anleggene passer best på kjøleanlegg med en effekt på over 3-5 kW/t. «De første kilowattene koster mye på et CO2-anlegg. Det betyr at man bør opp i litt større anlegg før det virkelig begynner å bli lønnsomt», sier Buran i Bartnes.

Propan – for anlegg opptil 5 kW/t

For de minste anleggene, for eksempel til små kjøleanlegg i restauranter, kan propan være et godt alternativ.

Drop-in

I tillegg finnes det såkalte drop-in medier som brukes av noen for å erstatte F-gassene på eksisterende anlegg. «Det har kommet en rekke stoffer som kan fylles på det eksisterende anlegget, der GWP-ratingen er halvparten av den originale F-gassen. Likevel er GWP-ratingen på flere tusen – så dette blir bare et plaster på såret. De som velger denne løsningen må uansett gjøre mer drastiske grep i nær fremtid for å overholde de kommende myndighetskravene», sier Buran.

F-gass-pant hos Bartnes

For å gjøre byttet over til miljøvennlige alternativer tilbyr Bartnes nå pant på F-gassen du allerede har på anlegget ditt. Om du bytter anlegg hos oss, leverer vi F-gassen fra anlegget ditt inn til Returgass og trekker fra den statlige avgiften (inntil kr. 1600,- per kilo) på den endelige kostnaden for anlegget ditt.

Klar til å bytte?

Vi i Bartnes har inngående kjennskap til F-gass-forordningen og er sertifisert i henhold til de kravene som EU og norske myndigheter har til kuldebransjen. Vi har også fulgt utviklingen av F-gass-forordningen hele veien og er alltid oppdatert på det siste av endringer og krav. Vi hjelper deg med å oppgradere til et av de mindre miljøskadelige kuldemediene.

I tillegg er vi blant de i Norge med lengst og bredest erfaring med CO2-anlegg av alle størrelser.

Les også